Iii derejesi Aramid material polisiýasynyň goragy ballistik bukulýan galkan

Gysga düşündiriş:

Eplenýän galkanlar taktiki hüjüm we goranmak hünärmenleri üçin niýetlenendir.Dürli ssenariýalarda jenaýat, hüjüm, örtük we goranmak ýaly taktiki hereketleri ýerine ýetirmek üçin amatly.

Eplenýän galkanyň ortasy taktiki hereket üçin galkany götereninde uzyn ýarag ýa-da gysga ýarag bilen gezekleşip bilýän ýarag saklaýjy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Yzky kemerde çalt çykarylýan dartyş zolagy bar. Dartyş zolagy arka tarapdan egninden döşüne çenli galkanyň göwresine birikdirilýär.Galkan ýeňil we amatly bolar ýaly döredildi we ulanyjylar uzak wagtlap ulanylandan soň ýadawlyk duýmazlar.


 • Ok geçirmeýän dereje:NIJ0101.04 ORA-da NIJ0101.06 DÖWRÜ IIIA
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyk

  Teeňil ýokary tehnologiýaly ok geçmeýän galkan, ýokary töwekgelçiliklerde işleýän hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini has gowy gorap biler we pistoletlerden, tüpeňlerden we ok kalibrli pulemýotlardan ygtybarly goragy we çep we sag tarapy goramagy üpjün edýär.Gowy görüşi ulanyjylara iki eli bir wagtyň özünde atmak we goramak üçin ulanmaga mümkinçilik berýär ..

  Aýrylyp bilinýän göçme gorag galkany.Gorag galkanynyň daşynda ikinji hüjüm ediji ýaraglary şol bir wagtda dolandyryp bolýar.Ikinji hüjüm ediji ýaragdan başga-da, galkanyň içindäki islendik wagtda çalt çalşyp boljak ýakyn aralyga hüjüm ýaraglary (elektrik taýaklary, teleskopik taýaklar we ş.m.) bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Galkanyň öň tarapyna polisiýa ýa-da garawul şahsyýeti şygary bilen berkidilip bilner.(Specialörite ýagdaýlarda beýleki tassyklanan şahsyýet şygarlary goşulyp bilner.)

  Galkan korpusy, agramy ýeňil, suw geçirmeýän, ultramelewşe we anti-passiwasiýa, ulanmak üçin amatly we çeýe we synlamak aňsat bolan ýokary öndürijilikli polietilen dokalan matadan ýasalýar.Onda ok geçirmeýän we bidüzgünçiliklere garşy dürli wezipeler bar, hiç hili baýlyk ýok, ok geçirmeýän kör ýer ýok, girip biljek zyýany aradan aýyryp bilmeýär we polisiýa, goşun, terrorçylyga garşy goşun we ş.m. ýaraglara garşy göreş ýaly wezipeleri ýerine ýetirmek üçin amatly. jenaýatçylary ulanmak.

  Eplenýän galkan-4
  Eplenýän galkan-3
  Eplenýän galkan-2

  Aýratynlyklary

  Jikme-jiklik

  Ok geçirmeýän dereje
  Ölçegi: 800 × 800 (mm)

  Gorag derejesi: NIJ IIIA

  Gorag meýdany: 0.55m2

  Material: PE

  Agramy: ≤ 5.5 kg

  IIIA / III / IV saýlanyp bilner

  Beýleki baglanyşykly maglumatlar

  • Gara neýlon / poliester mata örtügi ýa-da PU örtügi.
  • nyşany goşup bolýar (Goşmaça töleg, jikme-jiklikler üçin maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris)
  • Elýeterli reňkler:LA-PP-IIIA__01

  - Lhli “LION ARMOR” önümleri özleşdirilip bilner, has giňişleýin maglumat üçin maslahat berip bilersiňiz.
  Önümiň saklanylyşy: otagyň temperaturasy, gurak ýer, ýagtylykdan uzak duruň.

  Synag şahadatnamasy

  • NATO - AITEX barlaghana synagy
  • Hytaý synag gullugy
   * TERJIMEÇILIK SANATLARYNYET METRALAR MATERIALASYNDA FIZIKI WE HIMIKI GÖZEGÇILIK MERKEZI
   * ZHEJIANG RED FLAG MACHINERY CO., LTD

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň