NIJ IIIA / III / IV Gara berklenen rezin üstü gatlagy we ok geçirmeýän aýna penjiresi bilen elde gorag galkany

Gysga düşündiriş:

Galkan ok geçirmeýän plastinkadan, ok geçirmeýän penjireden, tutawaçdan we böleklerden durýar.Galkan ýokary öndürijilikli PE materialyndan ýasalyp, suw geçirmeýän, ultramelewşe we passiwlige garşy PU örtügi ýa-da mata örtügi bar.

Galkan, durnukly we ajaýyp gorag öndürijiligi bilen pistolet / tüpeň oklaryny gorap biler.
Galkanyň arka tarapy iki eli bilen enjamlaşdyrylan, şol bir wagtyň özünde çep ýa-da sag eli ulanyjylar ulanyp bilerler.
* Daşarky ýagdaýy synlamak üçin ok geçirmeýän aýna penjire bilen enjamlaşdyrylan.
* Surfaceerüsti gatlak, suw geçirmeýän we has güýçli ýanmaga garşy ukyby bolan gara berk rezinden ýasalýar.

Galkan korpusy, agramy ýeňil, suw geçirmeýän, ultramelewşe we passiwasiýa garşy ýokary öndürijilikli polietilen dokalan matadan ýasalýar, ulanmak üçin amatly we çeýe we synlamak aňsat. Onda ok geçirmeýän we dürli funksiýalar bar. gozgalaňa garşy, hiç hili baýlyk ýok, ok geçirmeýän kör nokat, girip biljek zyýany aradan aýyryp bilmez we polisiýa, goşun, terrorçylyga garşy goşun we ş.m. ýaragly jenaýatçylara garşy operasiýa geçirmek üçin amatlydyr.


 • Ok geçirmeýän dereje:NIJ0101.04 ORA-da NIJ0101.06 DÖWRÜ IIIA, III, IV
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Jikme-jiklik Ok geçirmeýän dereje
  500 * 900mm ýa-da başga ýöriteleşdirilen ululyk.
  Leeke egrilik ýa-da tekiz görnüş
  Gorag meýdany: ≥0.45 ㎡
  Penjiräniň ýagtylygynyň geçirilmegi: ≥83%
  Baglanyş güýji ≥600 N.
  Goltugyň baglanyşyk güýji ≥600 N.
  IIIA / III / IV görnüşi

  Beýleki baglanyşykly maglumatlar

  • Gara neýlon / poliester mata örtügi ýa-da PU örtügi.
  • nyşany goşup bolýar (Goşmaça töleg, jikme-jiklikler üçin maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris)
  • Elýeterli reňkler:LA-PP-IIIA__01

  - Lhli “LION ARMOR” önümleri özleşdirilip bilner, has giňişleýin maglumat üçin maslahat berip bilersiňiz.
  Önümiň saklanylyşy: otagyň temperaturasy, gurak ýer, ýagtylykdan uzak duruň.

  Synag şahadatnamasy

  • NATO - AITEX barlaghana synagy
  • Hytaý synag gullugy
   * Önümçilik önümleriniň metal däl materiallarynda fiziki we himiki gözleg merkezi
   * Zhejiang Red Flag Machinery CO., Ltd.-iň ok geçirmeýän material synag merkezi

  Sorag-jogap

  1. Näçe gün eltip bolar?
  Nusgalar üçin 2 hepdäniň içinde eltip bilýän bolsak, köp mukdarda işgärimize ýüz tutup bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň