Köp maksatly bidüzgünçiliklere garşy eşik

Gysga düşündiriş:

Bu gozgalaň kostýumy, agyr şertlerde işleýän hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň jesedini ýapmak we goramak üçin ýörite döredildi.Çeýe, ýeňil, doly örtükli paneller ajaýyp sazlaşykly we ulanyjyny islendik zorluk howpundan goramak üçin sazlanyp bilner.Döwrebap gozgalaň kostýumlary ýangyna we pyçaklara çydamly we güýçli trawma garşy dur, bu işgärlere mähelläniň töwereginde howpsuz hereket etmäge we howply ýagdaýlary has gowy goramaga mümkinçilik berýär.Bu gozgalaň kostýumlary, geljekdäki kazyýet işlerine kömek edip biljek wakalary ýazga almak üçin beden kameralary bilen birleşdirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gozgalaňçylyga garşy kostýum

1. bodyokarky beden bölegi (öň döş, arka, egin ýassygy, krowat ýassygy (düzülip bilinýän we aýrylyp bilinýän modeller))
2. Tirsek goraýjy, gol goraýjy
3. Guşak, bud goraýjy
4. Dyz epleri, göle ýassyklary, aýak ýassygy
5. Boýnuň goragyny goşup, gorag guýrugyny, ýogyn gorag gabyny goşup biler
6. Gorag meýdançasy düzülip bilner, aýrylyp bilinýän ýassyk gatlagy goşulyp bilner
7. Ellikler
8. Torba

LA-FB-02_4
LA-FB-02_1
LA-FB-02_2
LA-FB-02_6
LA-FB-02_3

Döş, arka we ýogyn goragçy palto we gorag gatlaklaryndan durýar.Döş we içege goragy 6mm kompýuter in engineeringenerçilik plastmassasyndan ýasalýar.Yzky 2,4 mm gaty harby standart garyndy plastinkadan ýasaldy.Galan bölekleri 2,5mmPC in engineeringenerçilik plastmassasyndan we ýumşak energiýa siňdiriji materiallardan ýasalýar.

Uzak möhletli eşik üçin rahatlyk we dem alyş ukybyny hödürleýän goragçynyň içindäki poliester çyzyklar.

Şahsyýeti kesgitlemek üçin Öň panelde reflektiw at ID belgileri birikdirilip bilner.

Aýratynlyklary

Ölçeg

Kostýumyň her bölegi berk neýlon elastik we “Velcro” bilen berkidilip bilinýän gaýyşlar bilen çalt düzülýär we her bir adama aýratyn laýyk gelmäge mümkinçilik berýär.
Bir ululyk gabat gelýär
Döşüň ululygy boýunça ölçegler:
Orta / Uly / X-Uly: döşüň ululygy 96-130 sm

Torba göteriň

Adaty: 600D poliester, umumy ölçegleri 57cmL * 44cmW * 25cmH
Torbanyň öňündäki iki sany “Velcro” ammar bölümi
Torbanyň öň tarapynda şahsy şahadatnama bar

Qualityokary hilli

1280D poliester, umumy ölçegleri 65cmL * 43cmW * 25cmH
Torbanyň öň tarapynda köp funksiýaly halta bar
Amatly gaplanan egin gaýyş we sumka tutawajy
Torbanyň öň tarapynda şahsy şahadatnama bar

Aýratynlyklary

GYSGAÇA MAZMUNLAR Gaplamak
Qualityokary hilli: (Düzülip bilner)
Täsirlere çydamly : 120J
Strike Energy
Absorbsiýa : 100J
Pyçak çydamly : ≥25J
Temperatura : -30 ℃ ~ 55 ℃
Oda çydamly: V0
Agramy : ≤ 8kg
1set / CTN, CTN ululygy (L * W * H): 65 * 45 * 25 sm,
Jemi agramy: 9.5kg
 • Ameangyn öçüriji, Anti-UV, suw geçirmeýän, daşky gurşawy gorap biler
 • Önümleriň her toparynda berk zawod synag standartlary bar
 • Çeýeligi: her bölegi özbaşdak hereket edip biler;

Beýleki baglanyşykly maglumatlar

Esasy parametrler Görkezijiniň talaplary
Gorag meýdany ≥0.7㎡
Täsir garşylygy 20120J
Zeper ýetýän energiýa siňdiriş öndürijiligi ≥100J
Pyçaga garşy çykyş ≥24J
Neýlon berkitme berkligi Başlangyç ≥14.00N / cm2
5000 gezek gysyş ≥10.5N / cm2
Neýlon toklynyň ýyrtyk güýji .61.6N / cm2
Baglanyşygyň berkligi > 500N
Baglanyş lentasynyň birikdiriş güýji > 2000N
Ameangynyň yza çekilmegi Dowamly ýanmak wagty ≤10s
Howanyň we daşky gurşawyň uýgunlaşmagy -30 ° C ~ + 55 °
Saklamak ömri ≥5 ýyl
 • * logotip goşup bolýar (Goşmaça töleg, jikme-jiklikler üçin maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris)
  stil düzülip bilner, Skeletleşdirilen gozgalaň kostýumy (dem alýan, ýeňil), çalt çykarylýan gozgalaň kostýumy.
 • Lhli arslan ýaragy productshli önümler özleşdirilip bilner, has giňişleýin maglumat üçin maslahat berip bilersiňiz.
 • Lhli “LION ARMOR” önümleri özleşdirilip bilner, has giňişleýin maglumat üçin maslahat berip bilersiňiz.
 • Degişli şahadatnama: SGS

Sorag-jogap

1.Harydyň iň az sargyt mukdary barmy?Hawa bolsa, iň az sargyt mukdary näçe?
Bir nusga sargyt kabul edýäris, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
2. Tölegiň kabul ederlikli usullary haýsylar?
T / T geleşigiň esasy usuly, nusgalar üçin doly töleg, köp haryt üçin 30% öňünden töleg, eltilmezden 70% töleg.
3.Siziň kompaniýaňyz sergä gatnaşarmy?Olar näme?
Hawa, IDEX 2023 , IDEF Türkiýe 2023 , Milipol France 2023 sergisine gatnaşarys
4.Haýsy onlaýn aragatnaşyk gurallary bar?
Whatsapp , Skype , LinkedIN Messgae.Has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris
5.Şereketiňiziň tebigaty nähili?
Biz önümçilik.Halkara işewürlik bölümi Pekinde, zawodlar Anhui we Hebei welaýatynda ýerleşýär.
6.OEM-i goldaýarsyňyzmy?
OEM sargytlarynyň hemmesini kabul edýäris.Biz bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Rezonansly bahany hödürläris we nusgalary ASAP ederis.
7.Kotirowkany haçan alyp bilerin?
24 sagatlap onlaýn jogap hyzmatymyz bar.Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 1 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Şeýle-de bolsa, wagt tapawudy sebäpli käwagt size wagtynda jogap berip bilmeris.Sitata gyssagly bolsa, bize jaň ediň.
8. Bazaryň esasy ugurlary haýsylar?
Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika we ş.m.
9. Sizde QC ulgamy barmy?
Hawa, ähli önümleri gaplamazdan ozal zawoddan çykmazdan ozal halkara hil barlagy bar.
10. Bahasy ýerlikli ýa-da bäsdeşlik?
Ok geçirmeýän materiallardan başlap, taýýar önümlere çenli doly önümçilik zynjyry goldawy bar.Çeşmeden önümiň hiline gözegçilik edip, müşderilere iň bäsdeşlik bahasyny berip biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň