NIJ IIIA / III / IV Penjire we tutawaç we fleşka bilen ok geçirmeýän yşyklandyryjy gorag galkany

Gysga düşündiriş:

Galkan ok geçirmeýän plastinkadan, ok geçmeýän penjireden, tutawaçdan, fleşkadan we böleklerden durýar.Galkan ýokary öndürijilikli PE materialyndan ýasalyp, suw geçirmeýän, ultramelewşe we passiwlige garşy PU örtügi ýa-da mata örtügi bar.

Galkan korpusy, agramy ýeňil, suw geçirmeýän, ultramelewşe, anti-passiwasiýa, ulanmak üçin amatly we çeýe we synlamak aňsat bolan ýokary öndürijilikli polietilen dokalan matadan ýasalýar.Onda ok geçirmeýän we bidüzgünçiliklere garşy hiç hili wezipe ýok, hiç hili ok ýok, ok geçmeýän kör nokat, aralaşýan zyýany ýok edip bilmez we ýaragly jenaýatçylara garşy operasiýa geçirmek üçin polisiýa, goşun, terrorçylyga garşy goşun we ş.m. üçin amatlydyr.


 • Ok geçirmeýän dereje:NIJ0101.04 ORA-da NIJ0101.06 DÖWRÜ IIIA, III, IV
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Jikme-jiklik Ok geçirmeýän dereje
  500 * 900mm ýa-da başga ýöriteleşdirilen ululyk.
  Leeke egrilik ýa-da tekiz görnüş
  Gorag meýdany: ≥0.45 ㎡
  Penjiräniň ýagtylygynyň geçirilmegi: ≥83%
  Baglanyş güýji ≥600 N.
  Goltugyň baglanyşyk güýji ≥600 N.
  IIIA / III / IV görnüşi

  Beýleki baglanyşykly maglumatlar

  • Gara neýlon / poliester mata örtügi ýa-da PU örtügi.
  • nyşany goşup bolýar (Goşmaça töleg, jikme-jiklikler üçin maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris)
  • Elýeterli reňkler:LA-PP-IIIA__01

  - Lhli “LION ARMOR” önümleri özleşdirilip bilner, has giňişleýin maglumat üçin maslahat berip bilersiňiz.
  Önümiň saklanylyşy: otagyň temperaturasy, gurak ýer, ýagtylykdan uzak duruň.

  Synag şahadatnamasy

  • NATO - AITEX barlaghana synagy
  • Hytaý synag gullugy
   * Önümçilik önümleriniň metal däl materiallarynda fiziki we himiki gözleg merkezi
   * Zhejiang Red Flag Machinery CO., Ltd.-iň ok geçirmeýän material synag merkezi

  Sorag-jogap

  1. Näçe gün eltip bolar?
  Nusgalar üçin 2 hepdäniň içinde eltip bilýän bolsak, köp mukdarda işgärimize ýüz tutup bilersiňiz.

  2. Gaplamak maglumatlary:

  BULLETPROOF HELMET:
  IIIA 9mm HELMETS : 600 * 560 * 320mm 10 sany / CTN GW.15kg
  DÖWRÜ IIIA .44 HELMETLER : 600 * 560 * 320mm 10pcs / CTN GW.17kg
  AK HELMET : 600 * 560 * 320mm 10pcs / CTN GW 26kg

  BULLETPROOF PLATE:
  III derejeli PE PLATASY: 290 * 350 * 345mm 10 sany / CTN GW16kg
  LEVEL III AL2O3 PLATE: 290 * 350 * 345mm 10pcs / CTN GW25kg
  III DÖWRÜN GÖRNÜŞI: 290 * 350 * 345mm 10 sany / CTN GW22kg
  IV DÖWR AL2O3 PLAT: 290 * 350 * 345mm 10 sany / CTN GW30kg
  DÖWRÜ IV DÖWRÜN GÖRNÜŞI: 290 * 350 * 345mm 10 sany / CTN GW26kg

  BULLETPROOF VEST:
  LEVEL IIIA 9mm synaglar : 520 * 500 * 420mm 10 sany / CTN GW 28kg
  DÖWLET IIIA.44 Synaglar : 520 * 500 * 420mm10pcs / CTN GW 32kg
  Has ýöriteleşdirilen önümler üçin jikme-jiklikler bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  BULLETPROOF SHIELD:
  IIIA yzygiderli galkan, 920 * 510 * 280mm , 2 sany / CTN GW 12,6kg
  III yzygiderli galkan, 920 * 510 * 280mm , 1pcs / CTN GW 14.0kg
  IIIA Kebelek galkany , 920 * 510 * 280mm , 1 sany / CTN GW 9.0kg

  ANTI-RIOT SUIT:
  630 * 450 * 250 mm, 1 sany / CTN, GW 7kg

  UD FABRIK:
  Her rulon, uzynlygy 250m, ini1.42m, 920 * 510 * 280mm , NW 51kg, GW54kg
  Ini 1,6m, 150 * 150 * 1700mm / Karton gaplamak üçin
  Jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Spechli aýratynlyklar düzülip bilner.

  3.Siziň kompaniýaňyz sergä gatnaşarmy?Olar näme?
  Hawa, IDEX 2023 , IDEF Türkiýe 2023 , Milipol France 2023 sergisine gatnaşarys
  4.Haýsy onlaýn aragatnaşyk gurallary bar?
  Whatsapp , Skype , LinkedIN Messgae.Has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris
  5.Şereketiňiziň tebigaty nähili?
  Biz önümçilik.Halkara işewürlik bölümi Pekinde, zawodlar Anhui we Hebei welaýatynda ýerleşýär.
  6.OEM-i goldaýarsyňyzmy?
  OEM sargytlarynyň hemmesini kabul edýäris.Biz bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Rezonansly bahany hödürläris we nusgalary ASAP ederis.
  7.Kotirowkany haçan alyp bilerin?
  24 sagatlap onlaýn jogap hyzmatymyz bar.Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 1 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Şeýle-de bolsa, wagt tapawudy sebäpli käwagt size wagtynda jogap berip bilmeris.Sitata gyssagly bolsa, bize jaň ediň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň