Iň täze dizaýn –tf Köp funksiýaly west

tf Köpugurly Vest10

TF üýtgäp bilýän we köp wezipeli diýmekdir.Täze dizaýn LAV-TF01 ballistik ýelek, köp funksiýaly dizaýnda birleşdirilen ýokary öndürijilikli ballistik goragy hödürleýär, belli bir missiýanyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin köpugurlylygy hödürleýär.Tutuş toplumlaýyn taktiki ýelek dört görnüşde üýtgäp biler.BIR DÖRDÜNJI eşik.Indi 4 ýoluňyzy birin-birin görkezeliň.

tf Köpugurly Vest011
tf Köpugurly Vest012

1- Gaty plastinka daşaýjy

tf Köpugurly Vest16
 • Taktiki plastinka daşaýjy güýçli we çydamly gurluşy hödürleýär
 • Tutuş göterijide ösen webless ulgamy
 • Çykmak aňsat we sag ýa-da çep el bilen goýbermek üçin çyzylan
 • Öň tarapyndaky Kangaroo jübüsinde 3 sany tüpeň magazineurnaly bar
 • Aşaky ýüklemek, öň we yzdaky ballistik plastinka jübüleri
 • Plastinka ululygy üçin tabak jübü kostýumy: 250 * 300mm 10 ”* 12”
 • Şahsyýetini goşmak üçin “Velcro”
 • Yzky ömri tygşytlaýjy ýük zolagy
 • Egniňi berkitmek ulgamy sazlamagy üpjün edýär
tf Köpugurly Vest013

2-Softumşak örtükli ýelek

tf Köpugurly Vest21
 • Adaty esas ýumşak ýelekdir
 • Elastik zolak bilen sazlanyp bilinýän gaýyş
 • Öňde we yzda ýumşak ballistik panelleriň aşagy
 • Balistik gorag meýdany: öň we yz
 • Ölçegi düzülip bilner
 • Şahsyýetini goşmak üçin “Velcro”
 • Welkro, ýeňil we çydamly ösen web ulgamy
 • Softumşak we ýeňil, gizlenýän ýelek hökmünde ulanylyp bilner
tf Köpugurly Vest014

3- Taktiki ýumuş

tf Köpugurly Vest26
 • Gizlin ýelek we tabak göteriji taktiki ýelek boldy
 • Öňde we yzda ýumşak we gaty sowutlaryň aşagy
 • Protectionokary gorag derejesini üpjün etmek üçin ýelekiň köp nokatlary
 • Bütin ýelekde ösen webless ulgamy
 • Tabak göterijisini, sag ýa-da çep el goýbermek aňsat
 • Öň tarapyndaky Kangaroo jübüsinde 3 sany tüpeň magazineurnaly bar
 • Plastinka jübüsiniň ululygy: 250 * 300mm 10 ”* 12”
 • Şahsyýetini goşmak üçin “Velcro”
tf Köpugurly Vest015

4- Doly gorag serişdesi

tf Köpugurly Vest01
 • Goşmaça ballistik esbaplar bilen doly ulgam.
 • Köpugurly we üýtgäp bilýän dizaýn, her bir ýörite tabşyrygyň strategiki zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.
tf Köpugurly Vest016
tf Köpugurly Vest017

Iş wagty: Noýabr-29-2022